“We are from the world”

Libby Chiu on 22-aastane, pärit Taiwanist ning lõpetas hiljuti ülikooli võõrkeelte ja kirjanduse erialal ning elab hetkel Eestis. 2015 aasta suvi osales ta AIESECI vabatahtlike projektis Kairos, Egiptuses, mis tõi juhatas teda praeguse positsioonini organisatsioonis. Libby on praegu talendi juhtimise asepresident AIESEC Eesti rahvustiimis ning ta jagas meiega natukene oma kogemusest vaaraode maal. Kairos olles oli ta osa projektist Enlighten (Valgustama), mille eesmärgiks oli õpetada kohalikele lastele algtasemel inglise keelt ning tutvustada neile teist kultuuri.

Vestlesime Libbiga tema AIESECi kogemusest Egiptuses ja Eestis, vaata järgi:

Libby in Cairo, Egypt

Miks sa otsutasid minna välismaale praktikale?

Välismaale minek oli ülikooliajal alati osa minu plaanist. Alguses oli mõte minna akadeemilisele vahetusele, kuid ma otsustasin ümber kui sain teada, et AIESECi vabatahliku kogemus ei seisne ainult enese arendamises mõnes teises kultuuriruumis, vaid avaldab ka sotsiaalset mõju kohalikule kogukonnale. Ma ei olnud kunagi mõelnud, et võiksin omdada postitiivset mõju. Tundus, et tegemist on laheda ideega ning selle pärast otsustasingi minna välivahetusele.

Mis oli kõige suurem kultuurišokk välismaal?

Kairo on põnev ja eksootiline linn. Elu Egiptuses on väga teistsugune minu jaoks võrreldes minu eluga Taiwanil. Esiteks, oli keelebarjäär kohalikega. Pidi kasutama kehakeelt, et neile seletada, mida tahtsin osta, või googlist otsima neile välja foto. Teiseks, liikluses oli kokku segatud autod, eeslid, vankrid, rattad ja kaamlid ja kõik liiklesid ühel samal teel. See ilma reegliteta pidev liiklus ja müra. Aga üleüldiselt ma väga nautisin seda kultuurišokki. See oli see, mis tegi mu kogemuse nii eriliseks ja unstamatuks.

Mis oli parim osa su kogemusest?

See, et mul on palju sõpru üle terve maailma ning me siiani hoolime üksteiest. See side ei kao kuskile pärast vahetuse lõppu. Vatsupidi, see muutub tugevamaks. Sel ajal oli AIESEC Kairo ülikoolis rohkem kui kolm projekti korraga töös ning mul oli võimalus tutvuda enam kui 100 prkatikandiga erinevatest rahvustest. Iga kord kui me väljas käisime, siis küsis mõni egiptlane, et kust me pärit oleme ja me vastasime: “Maailmast”, sest selleks oleks kulunud liiga palju aega, et iga ühe rahvust üles loetleda.

Tänu sellele kahekuulisele kogemusele, ei ole me lihtsalt grupp prkatikante, kes töötasid koos, vaid me oleme sõprade grupp, kes hoolivad üksteise kultuurist, me naerame ja teeme nalju koos ning julgustame teineteist olemaks parimad versioonid iseendast. Seda sorti elukestvat sidet ei osanud ma oodata välisvahetusele minnes.

Libby in Egypt

Kuidas on su praktikakogemus aidanud kaasa sinu tegmistele AIESEC Eesti rahvustiimis?

Kindlasti on prkatikakogemus mind väga palju aidanud. Mõnikord Taiwanis on mul raske mõista ennast, sest ma olen oma mugavustsoonis. Tänu sellele kogemusele oli mul võimalus aru saada oma tugevustest ja nõrkustest ja leida oma isiklik väärtus elades võõras keskkonnas ja töötades inimestega, kes on pärit erinevatest kultuuriruumidest.
Nüüd, kui sa elad Eestis, mida sa armastad siin kõige rohkem?

Ma ütleksin, et puhas ja turvline keskkond, eestlaste külalislahkus ja mugavad digitaalsed teenused, mis loovad usaldust internetis. Eestlased on väga töökad ja oskavad lõbutsed. Nad teavad, kuidas puhata ja nautida oma elu. Eesti on tõeline digitaalühiskond, Wi-Fi on sõna otses mõttes igal pool ja hea levi teeb elu lihtsamaks.

Kas sa soovitaksid rahvusvahelist kogemust? Kuidas on see sind juhina kasvatanud?

Jah, soovitan küll! Need kaks rahvuvahelist kogemust aitasid mul mõista paremini minu identiteeti taiwanlasena. Mõistes teisi kultuure, olen muutunud kaastundlikumaks globaalsete probleemide osas. Ma olen suuteline ületama kultuurilisi erinevusi, saavutama soovitud tulemusi ja olen rohkem lahendustele suunatud. Need kogemused on mind muutnud rohkem iseseisvaks, kohanemisvõimelisemaks, olen rohkem avatud mõtlemisega, kannatlikum ja salliv.

Libby with the national team of AIESEC Estonia

“We are from the world”

Libby Chiu, 22, from Taiwan, recent graduated in Foreign Languages and Literature and currently living in Estonia. In the summer of 2015 she was part of a volunteering project with AIESEC in Cairo, Egypt, and this led to the next experience she is currently having with the organization. She is now the Vice President of Talent Management of the national team of AIESEC in Estonia and she told us a little bit about her experience in the land of the pharaohs. While in Cairo, she worked in a project called Enlighten, with the goal of teaching basic English to the local kids and exposing them to different cultures.

We caught up with Libby for a little chat about her AIESEC experience in Egypt and Estonia, check it out:

Libby in Cairo, Egypt

Why did you decide to go on an exchange?
Going abroad was always in my plans during university. At first, I was planning to do an academic exchange, but I changed my mind when I realized that AIESEC’s volunteering opportunity is not only about developing myself in a cross-cultural environment, but also having a social impact on the local community. I had never though that I, as a young individual, could have an impact on anyone. So I felt it was a cool idea, and that is why I decided to go on an exchange with AIESEC.

What was the biggest cultural shock you experienced abroad?
Cairo is an interesting and exotic city. The life in Egypt was very different from the life I had in Taiwan. Firstly, because of the language barrier with the local people. I had to use body language to explain what I wanted to buy or google the photo for them. Secondly, traffic and cars were mixed with donkeys, carts, bikes and camels, all on the same road. And the constant traffic and noise with unwritten code. But overall, I enjoyed this culture shock a lot. This is what made my experience so different and memorable.

What was the best part of your experience?
I made lots of good friends from all over the world and we still care about each other. The connection does not disappear with the end of the experience. Instead, it grows stronger. There were more than three projects happening simultaneously in AIESEC Cairo University, so I was able to build up a connection with almost 100 interns from different nationalities. Every time we went out, some Egyptian would ask us where we were from and we always answered: “We are from the world”, because it would take a lot of time to explain the nationality of every individual.

Libby in Egypt

How has your internship experience helped you in your experience as national team in AIESEC Estonia?
Definitely, the internship experience helped me a lot. In Taiwan, sometimes it’s hard to understand myself as a person, because I’m in my comfort zone. Due to this experience, I was able to explore my strengths and weaknesses and find my personal values through living in a foreign environment and working with people from different cultures and backgrounds.

Now that you live in Estonia, what do you love the most about this country?
I would say the clean and safe living environment, the hospitality of the Estonians and convenient digital services, that facilitate credibility and trust online. Estonians work hard and play well. They know how to relax and enjoy their life. Estonia is a true digital society, Wi-Fi is literally everywhere and the convenient service makes life easier.

Would you recommend an international experience? How has it developed you into a better leader?
Yes, I would recommend it! These two international experiences have helped me to realize my identity as a Taiwanese. Also, with a strong understanding of different cultures and backgrounds, I have grown more emphatic towards universal problems. I am able to bridge cultural differences, to deliver desired results and be more solution-orientated. These experiences also enabled me to become more independent, self-reliant, adaptable, open-minded, patient and tolerant.

Libby with the national team of AIESEC Estonia

#1 AIESECi liikme juhtimiskogemus – Anna

Anna, AIESEC Tartu president

Minu nimi on Anna. Ma olen 22-aastane ja õpin Tartu Ülikooli magistriõppes sotsiaaltööd ja -poliitikat. Praegu olen ma AIESEC Tartu president.

Minu jaoks üks olulisemaid väärtusi AIESECis on ausus ja läbipaistvus , mida järgin igapäevaselt. Kui ma AIESECiga liitusin 2016. aasta märtsis, ei osanud ma ette kujutadagi, et mõni kuu hiljem saab minust MTÜ AIESEC Eesti juhatuse liige ja president kohalikul tasandil (inglise keeles Local Committee ehk LC). Selline hüpe liikmest presidendiks näitab, et julgen vastu võtta keerulisi otsuseid ja olen nõus õppima läbi tegutsemise. Samuti tähendab selline hüpe ka seda, et väheste teadmiste ja oskusteta võib olla raske teha otsuseid terve Tartu tiimi eest. Kui asusin juhtima LC Tartut, oli üks minu reeglitest partneriteks olemine ja üksteise toetamine – läbi selle oleme juhatusega olnud eelkõige pere, aga ka töökaaslased, kes teavad üksteise tegemistest ja oskavad teineteist aidata. Lisaks on meie koosolekutel meeldiv õhkkond, kus arutame kogu LC Tartut puudutavaid otsuseid, igaüks saab avaldada arvamust ning eriarvamuste korral leiame sobiva kompromissi.

Olles olnud LC Tartu president 8 kuud, olen selle kogemuse jooksul juhina kasvanud rohkem kui terve enda elu jooksul kokku. Ma olen näidanud nii iseendale kui teistele, et juhiks ei pea saama pikima kogemusega inimene, vaid et juhiks sobivad ka need, kes seda positsiooni tahavad ning kes on õppimisaltid, paindlikud ja eelkõige partnerid. Annan endast parima, et oleksin enda juhatusele juht, mitte boss, kes kamandab teisi ega tee ise midagi. Läbi kõikide nende tegevuste olengi kõige paremini välja näidanud oma ausust ja otsuste läbipaistvust.

Nüüd on sinulgi võimalus olla osa AIESECist ja arendada ennast! Ühine meiega: www.aiesec.ee/join-aiesec/

#1 AIESECer’s Leadership Story – Anna

Anna, President of Local Committee Tartu

My name is Anna. I’m 22 years old and studying in Masters, social work and social policy at University of Tartu. Currently, I’m the President of Local Committee of Tartu.

For me, one of the biggest AIESEC value is Demonstrating integrity, which I’m following daily basis. When I joined AIESEC in March 2016, I couldn’t even dream that in couple of months I will be the board member of MTÜ AIESEC Eesti and Local Committee President (LCP) of AIESEC in Tartu. That “leap” from a member to a president showed that I dare to decide over difficult situations and I’m willing to learn by doing. Also this kind of leap shows that regardless of little knowledge and skills, it’s hard to make decisions for the whole Local Committee (LC) in Tartu. When I started leading LC Tartu, I made rules that we will be partners with the Executive Board and we will support each other – through these rules we are more like a family to each other, but we are also co-workers who know about each other’s doings and know how to help one another. Moreover, our meetings are in a friendly environment, where we discuss all the decisions regarding LC Tartu, everyone can share their opinion and if opinions go apart, then we will find a solution that fits for everyone.

I have been the LCP for Tartu for 8 months and through this experience I have developed myself as a leader more than all the previous experiences put together. I have shown to myself and others that you don’t have to have the longest experience to become a leader, but you can be a person who really wants to be a leader and who is willing to learn, be flexible and most of all, be partners with others. I am giving my best to be a leader for my team. I don’t want to be the boss who demands others to do tasks, so that I wouldn’t do anything. Through all these actions I have shown the “Demonstrating integrity” value to everyone else.

Now you have the chance to be part of AIESEC and develop yourself as well.  Link to join us: www.aiesec.ee/join-aiesec/